Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke
InternistenZorg Zuid gevestigd aan de Gelrestraat 17 te Munstergeleen, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van patiënten in overeenstemming met de wet en deze privacyverklaring. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is InternistenZorg Zuid. Ik (Bianca Kleijnen) informeer u in deze privacyverklaring over de wijze waarop en waarvoor InternistenZorg Zuid deze persoonsgegevens verwerkt en beveiligd.

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen.

E-mail: info@internistenzorgzuid.nl. Telefoon: 046-2301900.

De LRZa registratie van InternistenZorg Zuid vindt u in het Zorgaanbiedersportaal. Op de website www.internistenzorgzuid.nl vindt u verdere informatie over deze praktijk.

Voor wie
Deze privacyverklaring geldt voor alle patiënten van InternistenZorg Zuid. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u de website bezoekt, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

Persoonsgegevens
Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat InternistenZorg Zuid gegevens over u en over uw gezondheid registreert. Dit is bovendien een wettelijke verplichting. InternistenZorg Zuid verkrijgt persoonsgegevens uit telefonisch contact, na verwijzing door een andere zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts), uit contact via email, door het uitvoeren van zorg of via de website www.internistenzorgzuid.nl. Het gaat hierbij onder andere om administratieve gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, rekeningnummer, emailadres, zorgverzekeringsgegevens en burgerservicenummer (bsn) welke gecontroleerd moet worden met een identiteitsbewijs. Daarnaast worden de gegevens over uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, onderzoeken en behandelingen vastgelegd in het medisch dossier. Indien u wordt behandeld, worden alle gegevens vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier. Er zal geen kopie van uw identiteitsbewijs worden gemaakt.

Doel van de verwerking
Het doel van de verwerking is voor patiënten het leveren van goede zorg en het voldoen aan wettelijke bepalingen zoals de verplichting om een medisch dossier bij te houden (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en om het burgerservicenummer te controleren (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg). Het doel voor geïnteresseerden op de website is om deze zo goed mogelijk te voorzien van informatie.

Rechtsgrond van de verwerking
De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst die tussen u en InternistenZorg Zuid bestaat.

Gegevens delen met derden
Als zorgaanbieder heeft InternistenZorg Zuid een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geeft InternistenZorg Zuid geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

InternistenZorg Zuid geeft alleen de gegevens aan derden door voor zover u toestemming heeft gegeven of zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen. Of wanneer het verzoek tot delen van gegevens gebaseerd is op een medewerkingsplicht in opdracht van toezichthouders of handhavende autoriteiten. In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Concreet kan ik uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties: bij aanvang van zorg, bij verwijzing, voor betaling, voor de zorgverzekeraar, voor het melden van incidenten of voor verwerkers, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is. Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht houdt InternistenZorg Zuid een register bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Bewaartermijn
InternistenZorg Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij op grond van een wettelijke bepaling er een verplichting is de persoonsgegevens langer te bewaren. Het is verplicht een medisch dossier minimaal 20 jaar te bewaren nadat de behandeling is gestopt.

Uw rechten en plichten
Iedereen van wie gegevens geregistreerd worden heeft het recht om deze gegevens in te zien, correcties aan te laten brengen of aanvullingen te doen, gegevens te laten verwijderen of een afschrift van de gegevens te ontvangen. U kunt zich met een verzoek hiertoe wenden tot InternistenZorg Zuid.

​Op basis van diverse wettelijke bepalingen heeft u als patiënt de plicht om InternistenZorg Zuid bepaalde gegevens te verstrekken. Indien u hiertoe niet bereid bent, of uw toestemming intrekt, kan InternistenZorg Zuid u niet goed van dienst zijn. Het is dan helaas niet mogelijk om als patiënt bij InternistenZorg Zuid te worden ingeschreven en onderzoek te laten verrichten of een behandeling te ondergaan. Als InternistenZorg Zuid onvoldoende informatie heeft om verantwoorde zorg te verlenen dan wordt u hierover geïnformeerd.

Beveiligingsmaatregelen
Er wordt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. InternistenZorg Zuid heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen: beveiligde login op de computersystemen; beveiligingsstructuur op de servers; back-up van de data. De door u verstrekte data wordt niet op de website opgeslagen.

Cookiebeleid website
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag worden niet aan uw profiel gekoppeld. Wij wijzen u er in dit verband op dat u cookies kunt uitzetten.