MEER INFORMATIE

Kwaliteit

InternistenZorg Zuid is in het kader van de Wet Toelating Zorgaanbieders (Wtza) aangemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als instelling om medisch specialistische zorg te verlenen. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Nederland.

Op zorg die wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. Deze wet bepaald dat je als zorgaanbieder goede zorg dient te verlenen. Er is onder meer vastgelegd hoe je als zorgverlener goed zorg kunt verlenen en wat er nodig is wanneer cliënten een klacht hebben over de geleverde zorg.

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen ‘Nederlandse Internisten Vereniging’ (NIV), ‘Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE), ‘Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde’ (NVIVG) en ‘Nederlandse Vereniging Transmurale Internisten’ (NVTMI). Hierdoor heb ik toegang tot de wetenschappelijke beroepsprotocollen, richtlijnen en gedragscodes. Als medisch specialist ben ik verplicht ingeschreven in het Specialistenregister. Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar, daarna moeten medisch specialisten herregistreren om aan te tonen dat ze beschikken over voldoende deskundigheid in het eigen vakgebied. De eisen voor herregistratie zijn streng en er wordt o.a. verplicht gesteld deel te nemen aan kwaliteitsvisitaties, nascholingen te volgen en te reflecteren op het eigen functioneren. ​Hiermee kan de kwaliteit van de zorg worden gewaarborgd.

Klachtenregeling

Als zorgverlener vind ik kwaliteit van zorg belangrijk, maar ook uw tevredenheid over de verleende zorg. Als u uw ervaringen met me wilt delen, stel ik dat zeer op prijs en zowel positieve als negatieve punten hoor ik graag. U kunt dan een mail sturen naar info@internistenzorgzuid.nl.

Het kan voorkomen dat u als patiënt een klacht heeft over het contact of verleende zorg. Ik stel het op prijs wanneer u in dat geval uw klachten direct met mij bespreekt zodat we tot een oplossing kunnen komen. Het bespreken van de klacht leidt ook tot verbetering van de zorg. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@internistenzorgzuid.nl. Om u goed van dienst te zijn, vraag ik u om zo duidelijk mogelijk te melden waar de klacht over gaat. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Zo’n gesprek leidt meestal het snelst tot een oplossing.

Kunnen wij niet samen tot een bevredigende uitkomst komen naar aanleiding van uw klacht? Of wilt u zich liever richten tot een onafhankelijk persoon? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris bij Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) via klachten@cbkz.nl. Een uitleg over het indienen van een klacht vindt u op deze pagina

Als u het klachtenreglement van InternistenZorg Zuid wilt ontvangen, kunt u een email sturen naar info@internistenzorgzuid.nl en dan zend ik het u toe.

Privacyverklaring

Uw medische en persoonlijke gegevens zijn gevoelige data waar wij zeer zorgvuldig mee omgaan. Als u meer informatie wilt over hoe wij dat doen, dan kunt u dat vinden in onze privacyverklaring.